NIVELL BÀSIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.ARTS GRÀFIQUES

1. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball
2. Riscos lligats a les condicions de seguretat en el treball
3. Riscos lligats al medi ambient de treball: Higiene Industrial
4. Ergonomia i psicosociologia en el treball
5. Altres riscos generals i la seva prevenció
6. Elements bàsics de Gestió de la prevenció de riscos
7. Primers Auxilis
8. Riscos específics i mesures preventives en el sector Químic
Resum i Avaluació final

Logo brand

.   .