NIVELL BÀSIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS_ACTIVITATS C32_CONVENI METALL

1.- Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball.
- El treball i la salut. Els riscos professionals. Factors de risc.
- Danys derivats del treball. Els accidents de treball i les malalties professionals. Altres patologies derivades del treball.
- Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Deures i obligacions bàsics en aquesta matèria.
2.- Riscos generals i la seva prevenció.
- Riscos lligats a les condicions de seguretat.
- Riscos lligats al medi ambient del treball.
- La càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral.
- Sistemes elementals de control de riscos. Protecció col·lectiva i individual.
- Plans d'emergència i evacuació.
- El control de la salut dels treballadors.
3.- Riscos específics i la seva prevenció en el sector corresponent a l'activitat de l'empresa: ACTIVITATS C32 Activitats no regulades expressament al conveni
*Caigudes al mateix nivell. Riscos de caigudes d'objectes pesats. Risc de cops contra objectes. Riscos per projecció de partícules o objectes. Riscos derivats de l'ús de substàncies perilloses i productes químics: Inhalació o ingestió de vapors, gasos, fums, i substàncies químiques perilloses. Riscos d'explosió. Riscos d'estrès tèrmic. Regs de cremades. Riscos d'incendis. Risc de radiacions. Riscos derivats de la manipulació manual de càrregues. Soroll. Caigudes diferent nivell. Abrasió de les mans.
Riscos derivats de l'activitat i de les interferències entre activitats. Caigudes al mateix nivell. Caigudes a diferent nivell. Espais confinats. Riscos derivats de l'ús de substàncies perilloses i productes químics: Inhalació o ingestió de vapors, gasos, fums, i substàncies químiques perilloses. Riscos d'explosió. Regs de cremades. Riscos d'incendis. Riscos derivats de la manipulació manual de càrregues. Riscos de contactes elèctrics. Exposició a sorolls i vibracions. Radiacions. Risc d'accidents de trànsit
4.- Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.
- Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball.
- Organització del treball preventiu: "rutines bàsiques".
- Documentació: recollida, elaboració i arxiu.
5.- Primers auxilis.

Logo brand

.   .