NIVELL BÀSIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. SECTOR FABRICACIÓ PINSOS I FARINES

1.- Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball.
- El treball i la salut. Els riscos professionals. Factors de risc.
- Danys derivats del treball. Els accidents de treball i les malalties professionals.
- Altres patologies derivades del treball.
- Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Deures i obligacions
bàsics en aquesta matèria.
2.- Riscos generals i la seva prevenció.
- Riscos lligats a les condicions de seguretat.
- Riscos lligats al medi ambient del treball.
- La càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral.
- Sistemes elementals de control de riscos. Protecció col·lectiva i individual.
- Plans d'emergència i evacuació.
- El control de la salud dels treballadors.
3.- Riscos específics i la seva prevenció en el Sector Fabricació Pinsos i Farines
4.- Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.
- Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball.
- Organització del treball preventiu: "rutines bàsiques".
- Documentació: recollida, elaboració i arxiu.
5.- Primers auxilis.

Logo brand

.   .