NIVELL BÀSIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS_ CONVENI DEL METALL

Conceptes bàsics sobre seguretat i salut.
- El treball i la salut. Els riscos professionals. Factors de risc.
- Danys derivats del treball. Els accidents de treball i les malalties professionals. Altres patologies derivades del treball.
- Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Deures i obligacions bàsics en aquesta matèria.
Riscos generals i la seva prevenció.
- Riscos lligats a les condicions de seguretat.
- Riscos lligats al medi ambient del treball.
- La càrrega del treball, la fatiga i la insatisfacció laboral.
- Sistemes elementals de control de riscos. Mitjans de protecció col·lectiva i equips de protecció individual.
- Plans d'emergència i evacuació.
- El control de la salut dels treballadors.
Riscos específics i la seva prevenció en el sector de la construcció.
- Diferents fases obra.
- Implantació d'obra. Locals higiènic sanitaris, instal·lacions provisionals, etc.
- Mitjans auxiliars
Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.
- Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball.
- Organització preventiva del treball: 'rutines' bàsiques.
- Documentació: recollida, elaboració i arxiu.
- Representació dels treballadors.
Primers auxilis.
- Procediments generals.
- Pla d'actuació.
Convenio Colectivo Estatal de la Industria, la Tecnología y los Servicios del Sector del Metal

Logo brand

.   .