NIVELL BÀSIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

U1 Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball
U2 Riscos lligats a les condicions de seguretat en el treball
U3 Riscos lligats al medi ambient de treball: Higiene industrial
U4 Ergonomia i Psicosociologia en el treball
U5 Altres riscos generals i la seva prevenció
U6 Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos
U7 Primers auxilis

Logo brand

.   .