MUNTATGE D'ESTRUCTURES TUBULARS_FORMACIÓ D'OFICI_CONVENI CONSTRUCCIÓ

1. Definició dels treballs.
– Tipus d'estructures tubulars i les seves característiques (bastides, torres, cimbras, apuntalaments, etc.).
– Processos de muntatge, desmuntatge i modificació.
2. Tècniques preventives específiques.
– Identificació de riscos.
– Avaluació de riscos del lloc.
– Instruccions de muntatge i desmuntatge.
– Condicions de resistència i estabilitat (càrregues admissibles, suports, arriostraments, estabilitzadors, etc.).
– Mesures de seguretat enfront de les condicions meteorològiques adverses.
– Equips, útils de treball i eines: riscos i mesures preventives.
– Dispositius de seguretat i de protecció associats a l'estructura tubular.
– Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
– Equips de protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment). Utilització d'equips de protecció individual anticaigudes.
– Manipulació manual de càrregues.
VI Conveni General de la Construcció

Logo brand

.   .