MUNTADOR D'ESTRUCTURES DE FUSTA_CONVENI ESTATAL FUSTA

1. Definició dels treballs:
- Estructures de fusta (edificis, cobertes, porxos, pèrgoles, ponts, passarel·les, etc.) Característiques i components.
- Tipus de fusta. Presentació (laminada, taulers, xapes, llistons, rodons, etc.) Característiques i aplicacions.
- Procediments i tècniques de manipulació dels materials.
- Tècniques de muntatge i desmuntatge. Elements d'unió i de fixació.
2. Tècniques preventives específiques:
- Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. Avaluació de riscos en el cas que no existeixi pla.
- Proteccions col·lectives (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
- Proteccions individuals (col·locació, usos, i obligacions i manteniment).
3. Mitjans auxiliars, equips i eines:
- Equips per a l'elevació de càrregues.
- Equips de cort, fregadores, rebaixadores, etc.
- Equips portàtils, petit material, eines, etc.
- Bastides, plataformes, escales, etc.
- Manteniment i verificacions, manual del fabricador, característiques dels principals elements, dispositius de seguretat, etc. dels útils, eines i equips de treball emprats.
IV Conveni Estatal de la Fusta

Logo brand

.   .