MUNTADOR D'ESCAIOLA, PLAQUES DE GUIX LAMINAT I ASSIMILATS_FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI_CONV. CONSTRUCCIÓ

1. DEFINICIÓ DELS TREBALLS.
Tipus i característiques dels materials.
Decoracions (arcs, plafons, escocias, capitells, cornises, etc.).
Envans i sostres.
Tècniques d'execució dels treballs. Sistemes d'ancoratge i subjecció.
2. TÈCNIQUES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES.
Identificació de riscos.
Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. Avaluació de riscos en el cas que no existeixi pla.
Mitjans auxiliars (bastides, plataformes, escales, …).
Equips de treball i eines. Útils dels equips de soldadura. Riscos i mesures preventives.
Proteccions col·lectives (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
Proteccions individuals (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
Materials i productes (etiquetatge, fitxes de seguretat, frases H i P…).
VI Conveni General del Sector de la Construcció

Logo brand

.   .