MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA I VEHICLES_FORMACIÓ D'OFICI_CONVENI CONSTRUCCIÓ

1. Definició dels treballs.
- Activitats de muntatge, reparació i manteniment de maquinària i vehicles en obres de construcció.
2. Tècniques preventives específiques.
- Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. Avaluació de riscos en el cas que no existeixi pla.
- Riscos específics i mesures preventives. Caigudes de persones i d'objectes des d'altura. Riscos elèctrics per treballs amb presència de línies elèctriques aèries i enterrades. Manipulació manual de càrregues, Exposició a postures forçades. Espais confinats. Exposició a contaminants físics, etc.
- Mètodes de enclavament, consignació, bloqueig de maquinària.
- Mesures de seguretat enfront de condicions meteorològiques adverses.
- Proteccions col·lectives (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
- Proteccions individuals (col·locació, uso

Logo brand

.   .