INSTAL·LADOR D'ELEMENTS DE FUSTA I MOBLE_FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI_CONVENI ESTATAL FUSTA

A. Definició dels treballs.
- Revestiments exteriors i interiors, instal·lació de finestres i portes, col·locació de paviments (tarimes, parquets), etc.Tipus de fustes. Presentació (contraxapats, aglometrats, llistonats, etc), característiques i aplicacions. Procedimients i tècniques de manipulació dels materials.Tècniques d'execució dels treballs. Preparació de superfícies, pràtiques de tall, muntatge, segellat, fixació i tasques d'acabats (llimat, envernissat, etc).
Mobles. Característiques i components.Tècniques de muntatge i desmuntatge. Elements d'unió i fixació.
B. Tècniques preventives específiques.
Aplicació del Pla de seguretat i salut en la tasca concreta. Avaluació de riscos en el cas que no existeixi Pla. Proteccions col·lectives i individu.
C. Mitjans auxiliars, equips i eines.
Equips de tall, llimadores, rebaixadores, etc. Equips portàtils, petit material, eines, etc
Bastides, plataformes, escales, etc.
Manteniment i verificacions, manual del fabricant, característiques dels principals elements, dispositius de seguretat, etc, dels útils, eines i equips de treball emprats.
D. Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i del seu entorn.
Riscos i mesures preventives necessaries. Coneixement de l'entorn del lloc de treball. Planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu. Riscos higiènics i la seva prevenció. Acopi de material. Ordre i netejA. Manipulació de productes químics. Fitxa de seguretat. Simbologia.
E. Interferències entre activitats
Activitats simultànies o successives. Protocols d'actuació
F. Drets i deures.
Marc normatiu general i específic. Organització de la prevenció. Fomentar la presa de consciència. Participació, informació, consulta i propostes.
IV Conveni Estatatal de la Fusta

Logo brand

.   .