INSTAL.LADOR D'ELEMENTS DE CARPINTERIA I MOBLE_FORMACIÓ ESPECÍFICA_CONVENI FUSTA

1. Definició dels treballs:
- Revestiments exteriors i interiors, instal·lació de finestres i portes, col·locació de paviments (tarima, parquet), etc.
- Tipus de fusta. Presentació (contraxapats, aglomerats, enllistonats, etc.), característiques i aplicacions.
- Procediments i tècniques de manipulació dels materials.
- Tècniques d'execució dels treballs. Preparació de superfícies, pràctiques de cort, muntatge, segellat, fixació i tasques d'acabat (escatat, vernissat, etc.)
- Mobles. Característiques i components.
- Tècniques de muntatge i desmuntatge. Elements d'unió i de fixació.
2. Tècniques preventives específiques:
- Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. Avaluació de riscos en el cas que no existeixi pla.
- Proteccions col·lectives (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
- Proteccions individuals (col·locació, usos i obligacions i manteniments).
3. Mitjans auxiliars, equips i eines:
- Equips de cort, fregadores, rebaixadores, etc.
- Equips portàtils, petit material, eines, etc.
- Bastides, plataformes, escales, etc.
- Manteniment i verificacions, manual del fabricador, característiques dels principals elements, dispositius de seguretat, etc. dels útils, eines i equips de treball emprats.
IV Conveni Estatatal de la Fusta

Logo brand

.   .