INSTAL·LADOR DE RÈTOLS_FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI_ CONVENI DEL VIDRE

a) Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals.
b) Els riscos professionals. Factors de risc.
c) Tècniques preventives elementals sobre riscos genèrics.
- Caigudes a diferent nivell, manipulació de càrregues, mitjans de protecció col · lectiva, equips de protecció individual, etc.
- Senyalització. - Manipulació de productes tòxics i perillosos.
- Simbologia dels productes i materials utilitzats en les obres de construcció.
d) Primers auxilis i mesures d'emergència.
- Procediments generals. - Pla d'actuació.
e) Drets i obligacions.
- Participació, informació, consulta i propostes.
f) Definició dels treballs.
- Sistema de col · locació de rètols. Procediment de treball.
g) Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn.
Riscos i mesures preventives necessàries.
- Coneixement de l'entorn del lloc de treball i del trànsit pel mateix.
- Planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu.
h) Mesures preventives.
- Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. Avaluació de r

Logo brand

.   .