INSTAL·LADOR DE FINESTRES I ENVIDRAMENTS_FORMACIÓ ESPECIFÍCA D'OFICI_CONVENI DEL VIDRE

a) - Marc normatiu bàsic en matèria de PRL
b) - Els riscos professionals. Factors de risc.
c) - Tècniques de prevenció elementals sobre riscos genèrics.
    . Caigudes a diferent nivell, manipulació de càrregues, mitjans de protecció col·lectiva, Equips de protecció individual.Senyalització Manipulació de productes tòxics i perillosos
Simbologia dels productes i materials utilitzats en les obres de construcció.
d) - Primers auxilis i mesures d'emergència.
   Procediments generals. Pla d'actuació.
e) .- Drets i obligacions
Participació, informació, consulta i propostes.
f) - Definició dels treballs
Sistema de col·locació del vidre en façanes. Vidre com envans interiors.Panells
Finestres i finestrals. Procediments de treball.
g) - Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn.
Riscos i mesures preventives necessàries. Coneixement de l'entorn del lloc de treball i del trànsit pel mateix. Planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu.
h) - Tècniques preventives específiques.
Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. Avaluació de riscos en el cas que no existeixi pla. Proteccions col·lectives. Col·locació, usos i obligacions i manteniment. Sistemes provisionals de protecció de vora. Requisitos
Proteccions individuals. Col·locació, usos i obligacions i manteniment.
i) - Mitjans auxiliars, equips i eines.
   Equipos portàtils i eines.Escaleras de mà. Requisits.
  .Arnés-ancoratges. Manejo manual d'cargas.Manejo de càrregues amb mitjans mecànics i càrregues suspendidas.Bastides. Bastides tubulars. Bastides sobre màstil.
Bastides suspesos. plataformes elevadores.
j) - Interferències entre activitats. Activitats simultànies o successives.

Logo brand

.   .