INSTAL.LAC. REPARACIONS, MUNTATGES, ESTRUCTURES METÀL.LIQUES, SERRALLERIA I CARP. MET_CONVENI METALL

1. Definició dels treballs.
Depenent del lloc de treball, es podran definir els següents treballs: Treballs mecànics, ferroviaris, instal·lacions d'edificis, els referits a instal·lacions de telecomunicacions, a instal·lacions de gas i aigua, així com uns altres més específics relatius a instal·lacions i manteniment urbà, muntatge i desmuntatge de bastides industrials i muntatge d'aïllament industrial.
2. Tècniques preventives específiques.
• Identificació de riscos.
• Avaluació de riscos del lloc (genèrica).
• Mitjans auxiliars (plataformes elevadores, bastides, escales de mà, màquines de tir, de fre, d'empalmar, corrioles, gats, carros de sortida a conductors, perxes de verificació d'absència de tensió).
• Equips de treball i eines: riscos i mesures preventives.
• Treballs en altura.
• Treballs en proximitat elèctrica.
• Espais confinats.
• Manipulació manual de càrregues.
• Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
• Mitjans de protecció individual (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, frases R i S,…).
• Senyalització.
• Connexions elèctriques o mecàniques.
• Manteniment i verificació, manual del fabricador, característiques dels principals elements, dispositius de seguretat, documentació i sistemes d'elevació.
II Conveni Col·llectiu Estatal de la Indústria, la Tecnologia i els Serveis del Sector del Metall

Logo brand

.   .