INSTAL., REPARACIONS, MUNTATGES, ESTRUCTURES METÀLIQUES, SERRALLERIA I CARP METÀLICA_ CONVENI METALL

A. Definició dels treballs
Segons el lloc de Treball, es podran definir els següents treballs:
Treballs mecànics, ferroviaris, instal·lacions d’ edificis, els referits a instal·lacions de telecomunicacions, a instal·lacions de gas i agua, aixó com altres mes específics relatius a instal·lacions i manteniment urbà, muntatge i desmuntatge d’ andamis industrials i muntatge d’aillament industrial.
B. Tècniques preventives específiques.
Aplicació del pla de seguretat i salut en la feina concreta. Avaluació de riscos en el cas de que no existeixi pla.
Proteccions col·lectives i individuals (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
Formación específica del operador.
Senyalització. Connexions elèctriques o mecàniques.
C. Medis auxiliars, equips y eines
Escales. Útils d’equip de treball. Petit material. Equips portàtils i eines
Manteniment i verificacions, manual del fabricant, característiques dels principals elements, dispositius de seguretat, documentació, sistemes de elevació, plataformes elevadores, etc.
D. Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn.
Riscos i mesures preventives específiques.
Coneixement del entorn del lloc de treball. Planificació de las tasques des de un punt de vista preventiu.
E. Interferències entre activitats.
Activitats simultànies o successives.
Previsió de les necessitats dels diferents equips.
F. Primers auxilis i mesures de emergència.
Coneixements específics basics. Objectius i funcions.
G. Drets i obligacions.
Marc normatiu general i específic.
Organització de la prevenció.
Foment de la pressa de consciencia sobre la importància de d’involucrar-se en la prevenció de riscos laborals.
Participació, informació, consulta i propostes
Conveni Col·llectiu Estatal de la Industria, la Tecnología i els Serveis del Sector del Metall

Logo brand

.   .