FORMACIÓ PER A TREBALLADORS DE LES ÀREES DE PRODUCCIÓ I/O MANTENIMENT. FORMACIÓ D'OFICIS –OPERADORS DE PLATAFORMES ELEVADORES

1. Part comuna o troncal.
1.1 Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn.
- Riscos i mesures preventives *
- Coneixement de l'entorn del lloc de treball. Planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu.
- Emmagatzematge i provisió de materials.
- Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat. Simbologia.
- Ordre i neteja.
- Senyalització. Trànsit pel centre de treball.
1.2 Interferències entre activitats.
- Activitats simultànies o successives.
1.3 Drets i obligacions.
- Marc normatiu general i específic.
- Organització de la prevenció.
- Foment de la presa de consciència sobre la importància d'involucrar-se en la prevenció de riscos laborals.
- Participació, informació, consulta i propostes.
1.4 Seguretat vial.
1.5 Primers auxilis i mesures d'emergència.
- Coneixements específics bàsics. Objectius i funcions.
2.2 Tècniques preventives específiques.
- Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta.
- Avaluació i informació específica de riscos.
- Riscos específics i mesures preventives.
- Proteccions col·lectives (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
- Proteccions individuals (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
2.3 Mitjans auxiliars, equips i eines.
- Riscos derivats de l'ús dels mitjans auxiliars, equips i eines
Formació específica d'ofici. Operadors de plataformes elevadores
1.- Normativa de referència, drets i obligacions dels treballadors.
2.- Definició de l'equip i dels treballs: classificació.
3.- Identificació de riscos i mesures preventives:
• Caigudes al mateix nivell, caigudes a diferent nivell, bolcada, caiguda de materials, cops contra objectes mòbils i immòbils, atrapaments, contractes elèctrics i altres. Accés Normes d'utilització de l'equip. Normes de circulació. Distàncies de seguretat. Regles d'estabilitat. Elements de protecció. Senyalització.
4.- Mitjans auxiliars, equips intercanviables.
5.- Normes de manteniment i
PRÀCTICA
1.- Presa de contacte amb l'equip de treball
2.- Preparació de l'equip per al treball, equips intercanviables
3.- Ús segur de l'equip:
       • Comprovacions diàries i periòdiques
       • Estabilitat de l'equip
       • Moviments amb càrregues i en buit
4.- Treballs amb perills especials
5.- Maniobres segures
6.- Simulació de situacions de risc
7.- Emergències-PAS
* Caigudes a diferent nivell. Caigudes al mateix nivell. Bolcada d'equip. Caiguda de materials sobre persones i/o béns. Cops contra objectes mòbils o immòbils. Atrapaments. Contactes elèctrics.
II Conveni col·lectiu estatal de la indústria, la tecnologia i els serveis del sector del metall

Logo brand

.   .