FORMACIÓ PER A TREBALLADORS DE LES ÀREES DE PRODUCCIÓ I/O MANTENIMENT. FORMACIÓ D'OFICIS – CONDUCTORS DE CARRETONS ELEVADORS

1. Part comuna o troncal.
1.1 Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn.
– Regs i mesures preventives.
– Coneixement de l'entorn del lloc de treball. Planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu.
– Emmagatzematge i apilament de materials.
– Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat. Simbologia.
– Ordre i neteja.
– Senyalització. Trànsit pel centre de treball.
1.2 Interferències entre activitats.
– Activitats simultànies o successives.
1.3 Drets i obligacions.
– Marc normatiu general i específic.
– Organització de la prevenció.
– Foment de la presa de consciència sobre la importància d'involucrar-se en la prevenció de riscos laborals.
– Participació, informació, consulta i propostes.
1.4 Seguretat viària.
1.5 Primers auxilis i mesures d'emergència.
– Coneixements específics bàsics. Objectius i funcions.
2.2 Tècniques preventives específiques.
– Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. - Avaluació i informació específica de riscos.
– Riscos específics i mesures preventives.*
– Proteccions col·lectives (col·locació, usos i obligacions i manteniment). – Proteccions individuals (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
2.3 Mitjans auxiliars, equips i eines.
– Riscos derivats de l'ús dels mitjans auxiliars, equips
Formació específica d'ofici. Conductors de carretons elevadors
1. Normativa de referència. Drets i obligacions. 2. Definició de l'equip i els treballs. Classificació.3. Identificació de riscos i mesures preventives: Accessos. Normes de circulació. Distàncies de seguretat. Principis generals de càrrega. Elements de protecció i senyalització. Actuació en cas de bolcada.4. Mitjans auxiliars, equips intercanviables.5. Normes de manteniment i verificacions.6. Entorn de treball i interferència d'activitats. 7. Equips de protecció individual. 8. Resolució de situacions de risc.
FORMACIÓ PRÀCTICA
1. Presa de contacte amb l'equip de treball. 2. Preparació de l'equip per al treball, equips intercanviables. 3. Maneig segur de l'equip: Comprovacions diàries i periòdiques. Estabilitat de l'equip. Moviments amb càrregues i en buit. Treballs amb perills especials. Maniobres segures. 4. Simulació de situacions de risc. 5. Resolució de casos pràctics 6. Emergències- PAS 7. Pràctica ampliada
*Contingut formatiu per a conductors de carretons elevadors. Pèrdua d'estabilitat del carretó elevador, pèrdua d'estabilitat de la càrrega, operacions de càrrega i descàrrega, transport de càrregues, riscos per al conductor i per als vianants i corresponents mesures preventives.
Xocs contra objectes. Atrapaments. Traumatismes. II Conveni col·lectiu estatal de la indústria, la tecno

Logo brand

.   .