FORMACIÓ INICIAL_CONVENI ESTATAL FUSTA

Conceptes bàsics sobre seguretat i salut.
- El treball i la salut. Els riscos professionals. Factors de risc.
- Marco normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Deures i obligacions bàsiques en aquesta matèria.
Tècniques preventives elementals sobre riscos genèrics.
- Caigudes a diferent nivell, manipulació de càrregues, mitjans de protecció
col·lectiva, equips de protecció individual, etc.
- Mitjans auxiliars (bastides penjades, modulars, cavallets, etc.)
- Equips de treball (aparells elevadors, petita maquinària, etc.).
- Senyalització.
- Simbologia dels productes i materials utilitzats en les obres de construcció.
Primers auxilis i mesures d'emergència.
- Procediments generals.
- Pla d'actuació.
Drets i obligacions.
- Participació, informació, consulta i propostes
IV Conveni Estatatal de la Fusta

Logo brand

.   .