FONTANERIA I INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ_FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI_CONVENI METALL (RECICLATGE)

A. Definició dels treballs.
Instal·lacions provisionals d'obra.
Baixants.
Instal·lació penjada.
Instal·lacions en locals (serveis, cuines, banys, etc.).
Urbanitzacions, pous, arquetes, etc.
B. Tècniques preventives específiques.
Identificació de riscos
Avaluació de riscos del lloc (genèrica)
Mitjans auxiliars (bastides, escales de mà,…)
Equips de treball i eines: riscos i mesures preventives.
Manipulació manual de càrregues
Treballs en altura
Treballs en espais confinats
Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
Mitjans de protecció individual (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, frases R i S,…).
Materials amb amiant: identificació i retirada prèvia.
Treballs de soldadura.
II Conveni Colectiu Estatal de la Industria, la Tecnología i els Serveis del Sector del Metall

Logo brand

.   .