FONTANERIA I INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ_FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI_CONVENI METALL

Definició dels treballs.
- Instal·lacions provisionals d'obra.
- Baixants.
- Instal·lació penjada.
- Instal·lacions en locals (serveis, cuines, banys, etc.).
- Urbanitzacions, pous, arquetes, etc
B. Tècniques preventives específiques.
– Identificació de riscos.
– Avaluació de riscos del lloc (genèrica).
– Mitjans auxiliars (bastides, escales de mà,...).
– Equips de treball i eines: riscos i mesures preventives.
– Manipulació manual de càrregues.
– Treballs en altura.
– Treballs en espais confinats.
– Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
– Mitjans de protecció individual (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
– Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, frases R i S,...).
– Materials amb amiant: identificació i retirada prèvia.
– Treballs de soldadura.
II Conveni Col·llectiu Estatal de la Indústria, la Tecnologia i els Serveis del Sector del Metall

Logo brand

.   .