FONTANERIA I INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ_FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI_CONVENI METALL

A. Definició dels treballs.
-Instal·lacions provisionals d'obra.
-Baixants.
-Instal·lació penjada.
-Instal·lacions en locals (serveis, cuines, banys, etc).
-Urbanitzacions, pous, arquetes, etc.
B. Tècniques preventives específiques.
-Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. Avaluació de riscos en el cas que no existeixi pla.
-Proteccions col·lectives (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
-Proteccions individuals (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
C. Mitjans auxiliars, equips i eines.
-Equips portàtils i eines.
-Equips de soldadura.
-Bastides.
-Petit material, etc.
D. Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn.
-Riscos i mesures preventives necessàries.
-Coneixement de l'entorn del lloc de treball i del trànsit pel mateix. Planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu.
E. Interferències entre activitats.
-Activitats simultànies o successives.
F. Drets i obligacions.
-Marc normatiu general i específic.
-Organització de la prevenció.
-Foment de la presa de consciència sobre la importància d'involucrar-se en la prevenció de riscos laborals.
-Participació, informació, consulta i propostes.
II Conveni Col·llectiu Estatal de la Indústria, la Tecnologia i els Serveis del Sector del Metall

Logo brand

.   .