FONTANERIA I INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ_FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI_CONVENI DE LA CONSTRUCCIÓ

1. Definició dels treballs.
–Instal·lacions provisionals d'obra.
– Baixants.
– Instal·lació penjada
– Instal·lacions en locals (serveis, cuines, banys, etc.)
– Urbanitzacions, pous, arquetes,...
2. Tècniques preventives específiques.
– Identificació de riscos.
– Avaluació de riscos del lloc (genèrica).
– Mitjans auxiliars (bastides, escales de mà,...).
– Equips de treball i eines: riscos i mesures preventives.
– Manipulació manual de càrregues.
– Treballs en altura.
– Treballs en espais confinats.
– Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
– Mitjans de protecció individual (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
– Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, frases H i P,...).
– Materials amb amiant: identificació i retirada prèvia.
– Treballs de soldadura.
VI Conveni General del Sector de la Construcció

Logo brand

.   .