FONTANERIA I INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ_ FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI _ CONVENI DE LA CONSTRUCCIÓ

1. Tècniques preventives.
- Mitjans de protecció col·lectiva.
- Equips de protecció individual.
- Senyalització.
2. Mitjans auxiliars, equips i eines emprats habitualment en les obres de construcció.
3. Verificació, identificació i vigilància del lloc del treball i el seu entorn.
- Riscos generals en les obres de construcció.
- Coneixement de l'entorn del lloc de treball. Planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu.
- Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat. Simbologia.
4. Interferències entre activitats.
- Activitats simultànies o successives.
5. Drets i obligacions.
- Marc normatiu general i específic.
- Organització de la prevenció de riscos laborals.
- Participació, informació, consulta i propostes.
6. Primers auxilis i mesures d'emergència.
Contingut específic per a lampisteria i instal·lacions de climatització:
1. Definició dels treballs.
–Instal·lacions provisionals d'obra.
– Baixants.
– Instal·lació penjada
– Instal·lacions en locals (serveis, cuines, banys, etc.)
– Urbanitzacions, pous, arquetes,...
2. Tècniques preventives específiques.
– Identificació de riscos.
– Avaluació de riscos del lloc (genèrica).
– Mitjans auxiliars (bastides, escales de mà,...).
– Equips de treball i eines: riscos i mesures preventives.
– Manipulació manual de càrregues.
– Treballs en altura.
– Treballs en espais confinats.
– Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
– Mitjans de protecció individual (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
– Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, frases H i P,...).
– Materials amb amiant: identificació i retirada prèvia.
– Treballs de soldadura.
VI Conveni General del Sector de la Construcció

Logo brand

.   .