FERRALLAT_FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI_CONVENI DEL METALL

1. Definició dels treballs.
• Ferralla armada en taller o en obra. Apilament.
• Armat i muntatge en forjats, murs, trinxeres, bigues, pilars, escales, rampes, etc.
2. Tècniques preventives específiques.
• Identificació de riscos.
• Avaluació de riscos del lloc (genèrica).
• Mitjans auxiliars (bastides, escales de mà,…).
• Equips de cort i doblegat, eines, etc.
• Manipulació manual de càrregues. Postures forçades i moviments repetitius.
• Treballs en altura.
• Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
• Mitjans de protecció individual (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, frases R i S,…).
II Conveni Col·lectiu Estatal de la Indústria, la Tecnologia i els Serveis del Sector del Metall

Logo brand

.   .