FERRALLAT_CONVENI DEL METALL

1. Tècniques preventives.
• Mitjans de protecció col·lectiva.
• Equips de protecció individual.
• Senyalització.
2. Mitjans auxiliars, equips i eines emprats habitualment en les obres de construcció.
3. Verificació, identificació i vigilància del lloc del treball i el seu entorn.
• Riscos generals en les obres de construcció.
• Coneixement de l'entorn del lloc de treball. Planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu.
• Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat. Simbologia.
4. Aplicació del Pla de Seguretat i Salut en la tasca concreta. Avaluació de Riscos en el cas que no existeixi Pla.
5. Interferència entre activitats.
• Activitats simultànies o successives.
6. Trànsit per l'obra (rases, desnivells).
7. Drets i obligacions.
• Marc normatiu general i específic.
• Organització de la prevenció de riscos laborals.
• Participació, informació, consulta i propostes.
8. Primers auxilis.
Contingut formatiu per a ferrallado:
El contingut formatiu específic per a ferrallado, el mòdul del qual tindrà una durada de 6 hores lectives, s'esquematitza de la següent forma:
1. Definició dels treballs.
• Ferralla armada en taller o en obra. Apilament.
• Armat i muntatge en forjats, murs, trinxeres, bigues, pilars, escales, rampes, etc.
2. Tècniques preventives específiques.
• Identificació de riscos.
• Avaluació de riscos del lloc (genèrica).
• Mitjans auxiliars (bastides, escales de mà,…).
• Equips de cort i doblegat, eines, etc.
• Manipulació manual de càrregues. Postures forçades i moviments repetitius.
• Treballs en altura.
• Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
• Mitjans de protecció individual (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, frases R i S,…).
II Conveni Col·llectiu Estatal de la Indústria, la Tecnologia i els Serveis del Sector del Metall

Logo brand

.   .