ESTABILITZACIÓ D'ESPLANADES I ESTÈS DE FERMS_FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI_CONV. CONSTRUCCIÓ

1. Definició dels treballs.
– Esplanades. Tipus de terrenys: característiques i comportament.
- Subbases, fermes i paviments. Tipus.
- Procés d'execució: comprovació i preparació de la superfície de seient, aportació del material, estès i anivellament, reg, compactació i remolinat, si escau.
- Maquinària emprada (descripció i característiques): extendedoras, compactadoras, fratasadoras, etc.
2. Tècniques preventives específiques.
- Identificació de riscos.
- Avaluació de riscos del lloc.
- Mitjans auxiliars, equips de treball i eines: riscos i mesures preventives.
- Manteniment i verificacions, manual del fabricador, dispositius de seguretat, etc.
- Manipulació manual de càrregues.
- Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
- Equips de protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
- Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades de seguretat...).
- Afecció a la circulació de les vies públiques. Senyalització d'obres.
– Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, frases H i P,...).
VI Conveni General del Sector de la Construcció

Logo brand

.   .