ENCOFRATS _FORMACIÓ ESPECÍFICA DEL OFICI_CONVENI DE LA CONSTRUCCIÓ

1. Definició dels treballs.
– Sistemes d'encofrat (forjats, murs, bigues, pilars, escales, etc.). Materials utilitzats. Muntatge i desmuntatge.
– Tècniques de formigonada (bomba, cuba, canaleta, etc.).
– Vibrat.
– Procediments de treball.
2. Tècniques preventives específiques.
– Identificació de riscos.
– Avaluació de riscos del lloc (genèrica).
– Mitjans auxiliars (bastides, torretes de formigonada,…).
– Equips de treball i eines: riscos i mesures preventives.
– Manipulació manual de càrregues.
– Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
– Equips de protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
– Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, frases H i P,...).
VI Conveni General del Sector de la Construcció

Logo brand

.   .