ELECTRICITAT_TREB. MUNTATGE I MANT. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES D'ALTA I BAIXA TENSIÓ_ CONVENI METALL

1. Tècniques preventives.
• Mitjans de protecció col·lectiva.
• Equips de protecció individual.
• Senyalització.
2. Mitjans auxiliars, equips i eines emprats habitualment en les obres de construcció.
3. Verificació, identificació i vigilància del lloc del treball i el seu entorn.
• Riscos generals en les obres de construcció.
• Coneixement de l'entorn del lloc de treball. Planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu.
• Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat. Simbologia.
4. Aplicació del Pla de Seguretat i Salut en la tasca concreta. Avaluació de Riscos en el cas que no existeixi Pla.
5. Interferència entre activitats.
• Activitats simultànies o successives.
6. Trànsit per l'obra (rases, desnivells).
7. Drets i obligacions.
• Marc normatiu general i específic.
• Organització de la prevenció de riscos laborals.
• Participació, informació, consulta i propostes.
8. Primers auxilis.
1. Definició dels treballs.
• Previsió de les necessitats dels diferents equips elèctrics.
• Línies elèctriques aèries i subterrànies d'alta i baixa tensió.
• Centres de transformació.
• Subestacions.
• Muntatge i manteniment elèctric industrial i edificació.
• Instal·lacions provisionals d'obra. 2. Tècniques preventives específiques.
• Identificació de riscos.
• Avaluació de riscos del lloc (genèrica).
• Mitjans auxiliars (plataformes elevadores, bastides, escales de mà, màquines de tir, de fre, d'empalmar, corrioles, gats, carros de sortida a conductors, perxes de verificació d'absència de tensió).
• Equips de treball i eines: riscos i mesures preventives.
• RD 614/2001.
• Manipulació manual de càrregues.
• Treballs en altura.
• Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
• Mitjans de protecció individual (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
• Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, frases R i S,…).
• Utilització de línies de vida, verticals i horitzontals, en els diferents tipus d'ancoratge i estructures.
II Conveni Col·lectiu Estatal de la Indústria, la Tecnologia i els Serveis del Sector del Metall

Logo brand

.   .