ELECTRICITAT: MUNTATGE I MANTENIMENT INSTAL.LACIONS DE AT Y BT_FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI_CONVENI METALL (RECICLATGE)

A. Definició dels treballs.
Previsió de les necessitats dels diferents equips elèctrics
Línies elèctriques aèries i subterrànies d'alta i baixa tensió.
Centres de transformació.
Subestacions.
Muntatge i manteniment elèctric industrial i edificació.
Instal·lacions provisionals d'obra.
B. Tècniques preventives específiques.
Identificació de riscos
Avaluació de riscos del lloc (genèrica)
Mitjans auxiliars (plataformes elevadores, bastides, escales de mà, màquines de tir, de fre, d'empalmar, corrioles, gats, carros de sortida a conductors, perxes de verificació d'absència de tensió).
Equips de treball i eines: riscos i mesures preventives.
RD 614/2001
Manipulació manual de càrregues
Treballs en altura
Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
Mitjans de protecció individual (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, frases R i S,…).
Utilització de línies de vida verticals i horitzontals en els diferents tipus d'ancoratge i estructures.
II Conveni Col·lectiu Estatal de la Indústria, la Tecnologia i els Serveis del Sector del Metall

Logo brand

.   .