ELECTRICITAT, MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES D'ALTA I BAIXA TENSIÓ._CONVENI CONSTRUCCIÓ

1. Definició dels treballs.
– Previsió de les necessitats dels diferents equips elèctrics.
– Línies elèctriques aèries i subterrànies d'alta i baixa tensió.
– Centres de transformació.
– Subestacions.
– Muntatge i manteniment elèctric industrial i edificació.
– Instal·lacions provisionals d'obra.
2. Tècniques preventives específiques.
– Identificació de riscos.
– Avaluació de riscos del lloc (genèrica).
– Mitjans auxiliars (plataformes elevadores, bastides, escales de mà, màquines de tir, de fre, d'empalmar, corrioles, gats, carros de sortida a conductors, perxes de verificació d'absència de tensió).
– Equips de treball i eines: riscos i mesures preventives.
– RD 614/2001.
– Manipulació manual de càrregues.
– Treballs en altura.
– Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
– Mitjans de protecció individual (col·locació, usos i obligacions manteniment).
– Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, frases H i P,…).
– Utilització de línies de vida, verticals i horitzontals, en els diferents tipus d'ancoratge i estructures.
VI Conveni General del Sector de la Construcció

Logo brand

.   .