ELECTRICITAT MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL.LACIONS D'AT/BT_ FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI_ CONVENI DE LA CONSTRUCCIÓ

1. Tècniques preventives.
- Mitjans de protecció col·lectiva.
- Equips de protecció individual.
- Senyalització.
2. Mitjans auxiliars, equips i eines emprats habitualment en les obres de construcció.
3. Riscos generals en les obres de construcció.
- Coneixement de l'entorn del lloc de treball. Planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu.
- Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat. Simbologia.
4. Interferències entre activitats.
- Activitats simultànies o successives.
5. Drets i obligacions.
- Marc normatiu general i específic.
- Organització de la prevenció de riscos laborals.
- Participació, informació, consulta i propostes.
6. Primers auxilis i mesures d'emergència.
Contingut específic per a electricitat, muntatge i mantº d'instal·lacions de AT i BT:
1. Definició dels treballs.
– Previsió de les necessitats dels diferents equips elèctrics.
– Línies elèctriques aèries i subterrànies d'alta i baixa tensió. Centres de transformació. Subestacions. Muntatge i manteniment elèctric industrial i edificació.
– Instal·lacions provisionals d'obra.
2. Tècniques preventives específiques.
– Identificació de riscos. Avaluació de riscos del lloc (genèrica).
– Mitjans auxiliars (plataformes elevadores, bastides, escales de mà, màquines de tir, de fre, d'empalmar, corrioles, gats, carros de sortida a conductors, perxes de verificació d'absència de tensió).
– Equips de treball i eines: riscos i mesures preventives.
– RD 614/2001.
– Manipulació manual de càrregues. Treballs en altura.
– Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
– Mitjans de protecció individual (col·locació, usos i obligacions manteniment).
– Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, frases H i P,…).
– Utilització de línies de vida, verticals i horitzontals, en els diferents tipus d'ancoratge i estructures.
VI Conveni General del Sector de la Construcció

Logo brand

.   .