DEMOLICIÓ I REHABILITACIÓ_FORMACIÓ ESPECÍFICA OFICI_CONVENI DE LA CONSTRUCCIÓ

1. Definició dels treballs.
- Demolicions (estructures, tancaments, cobertes, etc.).
- Desenrunat (interior, per façana,…).
- Rehabilitacions.
- Façanes de pela.
- Distribució interior i instal·lacions.
2. Tècniques preventives específiques.
- Identificació de riscos.
- Avaluació de riscos del lloc (genèrica).
- Mitjans auxiliars: bastides, escales de mà, tremuges de desenrunament,...
- Equips de treball i eines: riscos i mesures preventives.
- Manipulació manual de càrregues.
- Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
- Equips de protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
- Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, frases H i P,...).
VI Conveni General del Sector de la Construcció

Logo brand

.   .