COL·LOCACIÓ DE MATERIALS DE COBRIMENT_CONVENI DE LA CONSTRUCCIÓ

1. Definició dels treballs.
- Tipus de cobertes.
- Materials de cobriment: teules, peces de pissarra, xapes o panells d'acer o d'aliatges lleugers, plaques de material sintètic, etc.
- Sistemes de col·locació i subjecció.
2. Tècniques preventives específiques.
- Identificació de riscos.
- Avaluació de riscos del lloc.
- Mitjans auxiliars, equips de treball i eines: riscos i mesures preventives.
- Manipulació manual de càrregues.
- Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
- Equips de protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
- Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, frases H i P,...).
VI Conveni General de la Construcció

Logo brand

.   .