C9) OPERARIS EN ACTIVITATS DE PREMUNTATGE, MUNTATGE, CANVI DE FORMAT I ENSAMBLATGE EN FÀBRIQUES_CONVENI METALL (RECICLATGE)

1.- DEFINICIÓ DELS TREBALLS
-Descripció dels procediments i processos segurs del treball del lloc de treball.
2.- TÈCNIQUES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES
- Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. Avaluació i informació específica de riscos.
- Riscos específics i mesures preventives
- Proteccions col·lectives (col·locació, usos i obligacions i manteniment)
- Proteccions individuals (col·locació, usos i obligacions i manteniment)
3.- MITJANS AUXILIARS, EQUIPS I EINES
- Riscos derivats de l'ús dels mitjans auxiliars, equips i eines emprats en l'activitat de l'ofici.
* Caigudes a diferent nivell. Caigudes al mateix nivell. Caigudes d'objectes en manipulació. Caiguda d'objectes despresos. Cops contra objectes mòbils i immòbils. Regs derivats de la manipulació manual de càrregues i riscos posturals. Moviments repetitius. Regs derivats de l'ús d'eines manuals. Exposició a riscos químics. Sobresfuerzos. Contactes tèrmics. Riscos d'explosió i projecció de fragments en l'ús d'instal·lacions pneumàtiques. Regs de contactes elèctrics. Exposició a sorolls. Exposició a vibracions. Fatiga mental.
II Conveni col·lectiu estatal de la indústria, la tecnologia i els serveis del sector del metall

Logo brand

.   .