C8) OPERARIS EN ACTIVITATS DE TRACT. SUPERFICIALS DE LES PECES DE METALL: DESGREIXAT, NETEJA, DECAPAT, RECOBRIM_CONVENI METALL (RECICALTGE)

1.- DEFINICIÓ DELS TREBALLS
-Descripció dels procediments i processos segurs del treball del lloc de treball.
2.- TÈCNIQUES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES
- Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. Avaluació i informació específica de riscos.
- Riscos específics i mesures preventives*
- Proteccions col·lectives (col·locació, usos i obligacions i manteniment)
- Proteccions individuals (col·locació, usos i obligacions i manteniment)
3.- MITJANS AUXILIARS, EQUIPS I EINES
- Riscos derivats de l'ús dels mitjans auxiliars, equips i eines emprats en l'activitat de l'ofici.
*Riscos de caigudes al mateix nivell. Risc de projecció de fragments o partícules. Contactes amb substàncies càustiques o corrosives. Exposició a contaminants químics: inhalació o ingestió de substàncies nocives. Riscos d'incendis. Riscos d'explosions. Riscos de contactes elèctrics. Riscos per manipulació de càrregues. Sobreesforços. Sorolls.
II Conveni col·lectiu estatal de la indústria, la tecnologia i els serveis del sector del metall

Logo brand

.   .