C7) OPERARIS DE MÀQUINES DE MECANITZAT PER DEFORMACIÓ I TALL DEL METALL_CONVENI METALL (RECICLATGE)

1.- DEFINICIÓ DELS TREBALLS
-Descripció dels procediments i processos segurs del treball del lloc de treball.
2.- TÈCNIQUES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES
- Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. Avaluació i informació específica de riscos.
- Riscos específics i mesures preventives*
- Proteccions col·lectives (col·locació, usos i obligacions i manteniment)
- Proteccions individuals (col·locació, usos i obligacions i manteniment)
3.- MITJANS AUXILIARS, EQUIPS I EINES
- Riscos derivats de l'ús dels mitjans auxiliars, equips i eines emprats en l'activitat de l'ofici
Caigudes al mateix nivell. Cops contra objectes o elements de la màquina-eina. Riscos per projecció de partícules o objectes. Atrapaments per i entre objectes. Riscos per contactes elèctrics i d'incendi. Riscos per manipulació de càrregues. Sorolls. Corts amb objectes afilats. Aixafament entre els útils.
II Conveni col·lectiu estatal de la indústria, la tecnologia i els serveis del sector del metall

Logo brand

.   .