C4) OPERARIS TREBALLS DE SOLDADURA I OXITALL_CONVENI METALL (AMPLIACIÓ OFICI)

1.- DEFINICIÓ DELS TREBALLS
-Descripció dels procediments i processos segurs del treball del lloc de treball.
2.- TECNIQUES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES
- Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. Avaluació i informació específica de riscos.
- Riscos específics i mesures preventives*
- Proteccions col·lectives (col·locació, usos i obligacions i manteniment)
- Proteccions individuals (col·locació, usos i obligacions i manteniment)
3.- MITJANS AUXILIARS, EQUIPS I EINES
- Riscos derivats de l'ús dels mitjans auxiliars, equips i eines emprats en l'activitat de l'ofici.
* Riscos de caigudes d'objectes pesats. Risc de cops contra objectes. Riscos de icendio. Riscos de cremades. Riscos per inhalació de fums i gasos procedents de la soldadura. Riscos d'explosió en la soldadura oxiacetilènica i tall per gas. Riscos en pell i ulls per exposició a la radiació. Estrès tèrmic. Riscos en atmosferes explosives. Riscos de contactes elèctrics. Riscos derivats de la manipulació manual de càrregues. Manteniment de l'equip de soldadura.
II Conveni col·lectiu estatal de la indústria, la tecnologia i els serveis del sector del metall

Logo brand

.   .