C31) CONDUCTORS DE GRUES MÒBILS AUTOPROPULSADES_CONVENI METALL (OFICI)

1. Part comuna o troncal.
1.1 Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn.
– Regs i mesures preventives.
– Coneixement de l'entorn del lloc de treball. Planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu.
– Emmagatzematge i apilament de materials.
– Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat. Simbologia.
– Ordre i neteja.
– Senyalització. Trànsit pel centre de treball.
1.2 Interferències entre activitats.
– Activitats simultànies o successives.
1.3 Drets i obligacions.
– Marc normatiu general i específic.
– Organització de la prevenció.
– Foment de la presa de consciència sobre la importància d'involucrar-se en la prevenció de riscos laborals.
– Participació, informació, consulta i propostes.
1.4 Seguretat viària.
1.5 Primers auxilis i mesures d'emergència.
– Coneixements específics bàsics. Objectius i funcions.
2 Part Específica
2.1. Definició dels treballs
-Descripció dels procediments i processos segurs del treball del lloc de treball
*
2.2 Tècniques preventives específiques.
– Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. - Avaluació i informació específica de riscos.
– Riscos específics i mesures preventives.*
– Proteccions col·lectives (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
– Proteccions individuals (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
2.3 Mitjans auxiliars, equips i eines.
– Riscos derivats de l'ús dels mitjans auxiliars, equips
*Factors de pèrdua d'estabilitat de la grua mòbil, pèrdua d'estabilitat de la càrrega, operacions de càrrega i descàrrega, transport de càrregues, riscos per al conductor i per als vianants i corresponents mesures preventives:
Elements de la grua mòbil des del punt de vista de la seguretat. Normes fonamentals d'ús de les grues mòbils. Elements principals de seguretat en les grues mòbils. Operacions especialment perilloses en el maneig les grues mòbils. Caigudes a diferent nivell. Caiguda per objectes per enfonsament o esfondraments. Caiguda d'objectes en manipulació. Caiguda objectes despresos. Xocs contra objectes immòbils i mòbils. Atrapament per o entre objectes. Riscos derivats de la manipulació manual de càrregues. Soroll. Sobreesforços, Risc de contacte elèctric.
II Conveni col·lectiu estatal de la indústria, la tecnologia i els serveis del sector del metall

Logo brand

.   .