C30) OPERARIS EN MAGATZEM I LOGÍSTICA I APROVISIONAMENT EN ELS PROCESSOS DE FABRICACIÓ_CONVENI METALL (RECICLATGE)

1.- DEFINICIÓ DELS TREBALLS
-Descripció dels procediments i processos segurs del treball del lloc de treball.
2.- TÈNIQUES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES
- Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. Avaluació i informació específica de riscos.
- Riscos específics i mesures preventives*
- Proteccions col·lectives (col·locació, usos i obligacions i manteniment)
- Proteccions individuals (col·locació, usos i obligacions i manteniment)
3.- MITJANS AUXILIARS, EQUIPS I EINES
- Riscos derivats de l'ús dels mitjans auxiliars, equips i eines emprats en l'activitat de l'ofici.
*Caigudes al mateix nivell. Caigudes a diferent nivell. Cops contra objectes. Atropellaments. Caigudes per objectes per despreniment. Riscos de talls. Riscos derivats de la manipulació manual de càrregues. Riscos derivats de l'ús de transpaletas i carretons elevadors. Sobreesforços. Atrapaments. Riscs de moviments repetitius. Estrès tèrmic.
II Conveni col·lectiu estatal de la indústria, la tecnologia i els serveis del sector del metall

Logo brand

.   .