C26) CONDUCTORS/TRANSPORTISTES_CONVENI METALL_(AMPLIACIÓ OFICI)

1.- DEFINICIÓ DELS TREBALLS
-Descripció dels procediments i processos segurs del treball del lloc de treball.
2.- TÈCNIQUES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES
- Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. Avaluació i informació específica de riscos.
- Riscos específics i mesures preventives*
- Proteccions col·lectives (col·locació, usos i obligacions i manteniment)
- Proteccions individuals (col·locació, usos i obligacions i manteniment)
3.- MITJANS AUXILIARS, EQUIPS I EINES
- Riscos derivats de l'ús dels mitjans auxiliars, equips i eines emprats en l'activitat de l'ofici.
2. Tècniques preventives específiques.
- Identificació de riscos.
- Avaluació de riscos del lloc.
- Mitjans auxiliars, equips de treball i eines: riscos i mesures preventives.
- Manteniment i verificacions, manual del fabricador, dispositius de seguretat, etc.
- Manipulació manual de càrregues.
- Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
- Equips de protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
- Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, frases H i P,...).
- Afecció a la circulació de les vies públiques.Senyalització d'obres.
*Factors de risc lligats a les condicions de seguretat (velocitat, alcohol, fàrmacs, etc.), a les condicions de treball (fatiga, somni, estrès, alimentació), a les condicions d'ergonomia postural (posició de conducció) i les seves mesures preventives. Manipulació manual de càrregues. Exposició al soroll.
II Conveni col·lectiu estatal de la indústria, la tecnologia i els serveis del sector del metall

Logo brand

.   .