C21) INSTAL.LACIONS, MANT., INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS_CONVENI METALL (RECICLATGE)

1.- DEFINICIÓ DELS TREBALLS
-Descripció dels procediments i processos segurs del treball del lloc de treball.
2.- TÈCNIQUES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES
- Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. Avaluació i informació específica de riscos.
- Riscos específics i mesures preventives*
- Proteccions col·lectives (col·locació, usos i obligacions i manteniment)
- Proteccions individuals (col·locació, usos i obligacions i manteniment)
3.- MITJANS AUXILIARS, EQUIPS I EINES
- Riscos derivats de l'ús dels mitjans auxiliars, equips i eines emprats en l'activitat de l'ofici.
*Riscos elèctrics: treballs sense tensió, amb tensió, en proximitat, amb tensions de seguretat. Riscos de caigudes al mateix nivell. Regs de caiguda de persones a diferent nivell (escales de mà, escales de repartidor, treballs en façanes, treballs en pals de fusta i formigó, treballs en teulades, treballs en torres). Espais confinats. Riscos biològics. Riscos químics. Radiacions no ionitzants (camps electromagnètics en telefonia mòbil).
II Conveni col·lectiu estatal de la indústria, la tecnologia i els serveis del sector del metall

Logo brand

.   .