C21) INSTAL.LACIONS, MANT., INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS _CONVENI METALL (OFICI)

1. Part comuna o troncal.
1.1 Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn.
– Regs i mesures preventives.
– Coneixement de l'entorn del lloc de treball. Planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu.
– Emmagatzematge i apilament de materials.
– Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat. Simbologia.
– Ordre i neteja.
– Senyalització. Trànsit pel centre de treball.
1.2 Interferències entre activitats.
– Activitats simultànies o successives.
1.3 Drets i obligacions.
– Marc normatiu general i específic.
– Organització de la prevenció.
– Foment de la presa de consciència sobre la importància d'involucrar-se en la prevenció de riscos laborals.
– Participació, informació, consulta i propostes.
1.4 Seguretat viària.
1.5 Primers auxilis i mesures d'emergència.
– Coneixements específics bàsics. Objectius i funcions.
2 Part Específica
2.1. Definició dels treballs
-Descripció dels procediments i processos segurs del treball del lloc de treball
2.2 Tècniques preventives específiques.
– Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. - Avaluació i informació específica de riscos.
– Riscos específics i mesures preventives.*
– Proteccions col·lectives (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
– Proteccions individuals (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
2.3 Mitjans auxiliars, equips i eines.
– Riscos derivats de l'ús dels mitjans auxiliars, equips
*Riscos elèctrics: treballs sense tensió, amb tensió, en proximitat, amb tensions de seguretat. Riscos de caigudes al mateix nivell. Regs de caiguda de persones a diferent nivell (escales de mà, escales de repartidor, treballs en façanes, treballs en pals de fusta i formigó, treballs en teulades, treballs en torres). Espais confinats. Riscos biològics. Riscos químics. Radiacions no ionitzants (camps electromagnètics en telefonia mòbil).
II Conveni col·lectiu estatal de la indústria, la tecnologia i els serveis del sector del metall

Logo brand

.   .