C21) FORMACIÓ PER A TREBALLADORS D' INSTAL, MANTENIMENT I REPARACIÓ D'INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS_CONVENI METALL (AMPL. OFICI)

1.- Definició dels treballs
- Descripció dels procediments i processos segurs del treball del lloc de treball
2 Tècniques preventives específiques.
– Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. - Avaluació i informació específica de riscos.
– Riscos específics i mesures preventives.*
– Proteccions col·lectives (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
– Proteccions individuals (col·locació, usos i obligacions i manteniment)
3 Mitjans auxiliars, equips i eines.
– Riscos derivats de l'ús dels mitjans auxiliars, equips i eines emprats en l'activitat de l'ofici
Riscos elèctrics:treballs sense tensió, amb tensió, en proximitat, amb tensions de seguretat. Riscos de caigudes al mateix nivell. Riscos de caiguda de persones a diferent nivell(escales de mà, escales de repartidor, treballs en façanes, treballs en pals de fusta i formigó, treballs en teulades, treballs en torres). Espais confinats. Riscos biològics. Riscos químics. Radiacions no ionitzants (camps electromagnètics en telefonia mòbil).
II Conveni col·lectiu estatal de la indústria, la tecnologia i els serveis del sector del metall

Logo brand

.   .