C2) TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ REPARACIÓ I MANTENIMENT NAVAL EN DRASSANES I MOLLS_CONVENI METALL (AMPLIACIÓ OFICI)

1.- DEFINICIÓ DELS TREBALLS
-Descripció dels procediments i processos segurs del treball del lloc de treball.
2.- TÈCNIQUES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES
- Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. Avaluació i informació específica de riscos.
- Riscos específics i mesures preventives
- Proteccions col·lectives (col·locació, usos i obligacions i manteniment)
- Proteccions individuals (col·locació, usos i obligacions i manteniment)
3.- MITJANS AUXILIARS, EQUIPS I EINES
- Riscos derivats de l'ús dels mitjans auxiliars, equips i eines emprats en l'activitat de l'ofici.
*Riscos derivats de l'activitat i de les interferències entre activitats. Caigudes al mateix nivell. Caigudes a diferent nivell. Espais confinats. Riscos derivats de l'ús de substàncies perilloses i productes químics: Inhalació o ingestió de vapors, gasos, fums, i substàncies químiques perilloses. Riscos d'explosió. Regs de cremades. Riscos d'incendis. Riscos derivats de la manipulació manual de càrregues. Riscos de contactes elèctrics. Exposició a sorolls i vibracions. Radiacions. Risc de atropellamientos
II Conveni col·lectiu estatal de la indústria, la tecnologia i els serveis del sector del metall

Logo brand

.   .