C18) TREBALLS D'AÏLLAMENT I IMPERMEABILITZACIÓ_CONVENI METALL

1.- DEFINICIÓ DELS TREBALLS
-Descripció dels procediments i processos segurs del treball del lloc de treball.
2.- TÈCNIQUES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES
- Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. Avaluació i informació específica de riscos.
- Riscos específics i mesures preventives
- Proteccions col·lectives (col·locació, usos i obligacions i manteniment)
- Proteccions individuals (col·locació, usos i obligacions i manteniment)
3.- MITJANS AUXILIARS, EQUIPS I EINES
- Riscos derivats de l'ús dels mitjans auxiliars, equips i eines emprats en l'activitat de l'ofici.
*Caiguda de persones a diferent nivell, caigudes d'objectes despresos, contactes amb substàncies càustiques o corrosives, exposició a agents químics. Exposició a temperatures extremes. Sobresfuerzos. Riscos d'incendis i explosions. Caigudes mateix nivell. Soroll. Projeccions de partícules.
II Conveni col·lectiu estatal de la indústria, la tecnologia i els serveis del sector del metall

Logo brand

.   .