C17) TREBALLS DE MANTENIMENT, REPARACIÓ I INSTAL.LACIÓ D’ASCENSORS_CONVENI METALL (OFICI)

1.- DEFINICIÓ DELS TREBALLS
-Descripció dels procediments i processos segurs del treball del lloc de treball.
2.- TÈNIQUES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES
- Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. Avaluació i informació específica de riscos.
- Riscos específics i mesures preventives*
- Proteccions col·lectives (col·locació, usos i obligacions i manteniment)
- Proteccions individuals (col·locació, usos i obligacions i manteniment)
3.- MITJANS AUXILIARS, EQUIPS I EINES
- Riscos derivats de l'ús dels mitjans auxiliars, equips i eines emprats en l'activitat de l'ofici.
*Caigudes de persones a diferent nivell a través dels buits de les plantes i través del buit de la caixa de l'ascensor, caigudes d'objectes despresos, atrapament per la plataforma del montacàrregues, exposició a contactes elèctrics, xocs i cops amb objectes mòbils i immòbils, cops i corts amb eines, projecció de partícules, atrapament per o entre objectes i sobreesforços. Posicions forçades. Risc d'incendi.
II Conveni col·lectiu estatal de la indústria, la tecnologia i els serveis del sector del metall

Logo brand

.   .