C16) TREBALLS DE LAMPISTERIA, INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ-CLIMATITZACIÓ, INSTAL·LAC. D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA I INSTAL·LACIONS_CM (OFICI)

1. Part comuna o troncal.
1.1 Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn.
– Regs i mesures preventives.
– Coneixement de l'entorn del lloc de treball. Planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu.
– Emmagatzematge i apilament de materials.
– Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat. Simbologia.
– Ordre i neteja.
– Senyalització. Trànsit pel centre de treball.
1.2 Interferències entre activitats.
– Activitats simultànies o successives.
1.3 Drets i obligacions.
– Marc normatiu general i específic.
– Organització de la prevenció.
– Foment de la presa de consciència sobre la importància d'involucrar-se en la prevenció de riscos laborals.
– Participació, informació, consulta i propostes.
1.4 Seguretat viària.
1.5 Primers auxilis i mesures d'emergència.
– Coneixements específics bàsics. Objectius i funcions.
2 Part Específica
2.1. Definició dels treballs
-Descripció dels procediments i processos segurs del treball del lloc de treball
2.2 Tècniques preventives específiques.
– Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. - Avaluació i informació específica de riscos.
– Riscos específics i mesures preventives.*
– Proteccions col·lectives (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
– Proteccions individuals (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
2.3 Mitjans auxiliars, equips i eines.
– Riscos derivats de l'ús dels mitjans auxiliars, equips
Riscos derivats de l'ús d'eines de tall, riscos derivats dels treballs de soldadura, risc d'incendi, riscos en altura, riscos de contactes elèctrics, riscos en espais confinats, riscos en el maneig de gasos combustibles i refrigerants, riscos higiènics. Etiquetatge de productes. Legionel·la. Regs posturals. Atrapaments. Risc tèrmic. Esforç físic. Trepitjades sobre objectes. Caigudes persones mateix nivell. Caigudes persones a diferent nivell.
II Conveni col·lectiu estatal de la indústria, la tecnologia i els serveis del sector del metall

Logo brand

.   .