C15) INSTAL.LADORS I REPARADORS DE LÍNIES I EQUIPS ELÈCTRICS_CONVENI METALL (RECICLATGE)

1.- DEFINICIÓ DELS TREBALLS
-Descripció dels procediments i processos segurs del treball del lloc de treball.
2.- TÈCNIQUES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES
- Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. Avaluació i informació específica de riscos.
- Riscos específics i mesures preventives
- Proteccions col·lectives (col·locació, usos i obligacions i manteniment)
- Proteccions individuals (col·locació, usos i obligacions i manteniment)
3.- MITJANS AUXILIARS, EQUIPS I EINES
- Riscos derivats de l'ús dels mitjans auxiliars, equips i eines emprats en l'activitat de l'ofici.
*Cops i talls per màquines amb parts mòbils sense protecció, Incendis, Soroll, Riscos elèctrics en alta i baixa tensió, riscos derivats de l'ús de màquines elevadores, Riscos de treballs en altura, Riscos derivats de la manipulació manual de càrregues. Caigudes a diferent nivell. Reial decret 614/2001.
II Conveni col·lectiu estatal de la indústria, la tecnologia i els serveis del sector del metall

Logo brand

.   .