C14) INST.,MANT, EQUIPS INFORMÀTICS I TELECOMUNICACIONS I TICs_CONVENI METALL (AMPLIACIÓ OFICI)

1.- DEFINICIÓ DELS TREBALLS
-Descripció dels procediments i processos segurs del treball del lloc de treball.
2.- TÈNIQUES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES
- Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. Avaluació i informació específica de riscos.
- Riscos específics i mesures preventives*
- Proteccions col·lectives (col·locació, usos i obligacions i manteniment)
- Proteccions individuals (col·locació, usos i obligacions i manteniment)
3.- MITJANS AUXILIARS, EQUIPS I EINES
- Riscos derivats de l'ús dels mitjans auxiliars, equips i eines emprats en l'activitat de l'ofici.
*Caigudes de persones a diferent nivell, caigudes de persones al mateix nivell, caiguda d'objectes en manipulació, caiguda d'objectes despresos, cops i corts per objectes o eines, riscos derivats per una manipulació manual de càrregues, riscos elèctrics, regs posturals, riscos d'incendis, fatiga mental i visual.
II Conveni col·lectiu estatal de la indústria, la tecnologia i els serveis del sector del metall

Logo brand

.   .