C12) TREBALLS DE MECÀNICA, MANTENIMENT I REPARACIÓ DE MÀQUINES, EQUIPS INDUSTRIALS I ELECTROMECÀNICS_CONVENI METALL (RECICLATGE)

1.- DEFINICIÓ DELS TREBALLS
-Descripció dels procediments i processos segurs del treball del lloc de treball.
2.- TÈCNIQUES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES
- Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. Avaluació i informació específica de riscos.
- Riscos específics i mesures preventives*
- Proteccions col·lectives (col·locació, usos i obligacions i manteniment)
- Proteccions individuals (col·locació, usos i obligacions i manteniment)
3.- MITJANS AUXILIARS, EQUIPS I EINES
- Riscos derivats de l'ús dels mitjans auxiliars, equips i eines emprats en l'activitat de l'ofici.
* Riscos i mesures preventives: Caigudes a diferent nivell. Caigudes al mateix nivell. Trepitjades sobre objectes. Caigudes d'objectes en manipulació. Caiguda d'objectes despresos. Cops contra objectes mòbils i immòbils. Riscos derivats de l'ús de màquines, eines i útils. Riscos derivats de la manipulació manual de càrregues. Sobreesforços. Riscos de projecció de fragments o partícules. Contactes amb substàncies càustiques o corrosives. Exposició a contaminants químics: inhalació o ingestió de substàncies nocives. Riscos derivats de l'ús d'aparells d'aire comprimit. Riscos derivats de l'ús de ponts elevadors, i si escau, treballs en fossat. Riscos derivats de la soldadura. Riscos per contacte elèctric. Riscos en espais confinats. Exposició a soroll i vibracions. Atropellaments per vehicles. Atrapaments per peces metàl·liques o transmissions. Cremades pel motor. Atmosferes explosives.
II Conveni col·lectiu estatal de la indústria, la tecnologia i els serveis del sector del metall

Logo brand

.   .